مهربانی

less than 1 minute read

Published:

با خودم فکر می‌کردم که اگر قرار باشه از بین صفات انسانی یکی را به عنوان موثرترین صفت برای ساختن دنیایی بهتر انتخاب کنم کدام خواهد بود؟ صداقت، مهربانی، درستکاری (درست چیست؟)، دفاع از حق (حق چیست؟) و یا چه؟ انتخاب ساده نبود. اما در نهایت، مهربانی را انتخاب کردم. باور دارم اگر قرار باشه صفتی از انسان، دنیا رو دنیای بهتری کنه، اون فقط مهربانی‌ست، مهربانی محض.