باور

less than 1 minute read

Published:

دفاع از موارد زیر هم‌عرضه: حقوق بچه‌های کار، زنان، کارگران، معلمان، اقلیت‌های قومیتی، مذهبی، نژادی، معلولان، همجنسگرایان، محیط‌زیست، حیوانات و ... به عبارتی همه کسانی که به شکلی در حق اونها اجحاف شده. به خطا خواهیم رفت اگر از بخشی دفاع کنیم، اما صحبتی از بقیه به میان نیاریم.