همراه

less than 1 minute read

Published:

زن و مرد مسنی بودند. شاید حدود ۶۰ سال. موهای مرد مشکی بود و موهای زن شرابی، همرنگ کاپشنش. کنار خط عابر، منتظر سبز شدن چراغ بودند. هر کدام بند سگی رو در یک دست داشتند و در دستی دیگر عصایی سفید. تق‌تق جعبه چراغ عابر، سبز شدنش رو به آنها اشارت می‌داد. دوشادوش هم از خط عابر گذشتند.