ظلم

less than 1 minute read

Published:

با دوست عزیزی در مورد حقارت آدمی حرف می‌زدیم. در مورد اینکه چه تفاوت هست بین اینکه فردی توسط دیگری تحقیر شود یا توسط خود. اولی ظلمی‌ست که می‌توان با ظالم مقابله کرد، اما نوع دوم دردناک‌ترست، چرا که در آن مظلوم همان ظالم‌ست. و چه غم‌انگیزست دیدن آدمی در حصار حقارت خودخواسته.