تصویر

less than 1 minute read

Published:

رقص برف در نور زرد چراغ. خیابان سفید. پوشیده از برف. ایستگاه اتوبوس خالی. شاخه‌های بلند درخت پشت پنجره. مردی در پس درختان، قدم‌زنان در پی سگش. نوای موسیقی. فاطمه در کنارم. دلم آرام. ماشینی گذشت. ردی بر برف باقی ماند. این لحظه هم گذشت. تصویر آن در خاطر من باقی ماند.