کلنل

less than 1 minute read

Published:

ساعت دو و نیم بعد از ظهر بود که فشنگ کلنل محمدتفی‌ پسیان و نیروهایش رو به اتمام گذاشت. و او در آخرین سخنی که با یارانش داشت گفت: «گرچه قطع دارم کسی از این مهلکه جان به سلامت نخواهد برد، ولی احیانا اگر یکی از شماها سلامت ماندید بگویید با خون من روی کفنم بنویسند وطن و آن را برای مادرم بفرستید». و نوشتند بعدها بر قبر او شعری از عارف قزوینی که در وصف او سروده بود:
این سر که نشان سرپرستی‌ست
امروز رها ز قید هستی‌ست
با دیدهٔ عبرتش ببینید
کاین عاقبت وطن‌پرستی‌ست