حزب

less than 1 minute read

Published:

سرمایه اصلی حزب آن ۵۳ نفر بودند. آن ۵۳ نفری که به سرپرستی تقی ارانی تازه شروع به آموختن ماتریالیسم کرده بودند. و آن هنگام که از بند رهایی یافتند هسته اولیه اولین حزب واقعی تاریخ ایران یا همان حزب توده را بنا نهادند. حزبی که به سرعت جا باز کرد در دل طبقه محروم و روشنفکر. هر چند که وابستگی رهبران حزب به مسکو باعث انشعاب شد و ضربه‌های سنگینی به پیکر آن وارد کرد، اما نسلی از جوانان ایران که دل در گرو عدالت و آزادی داشت در سایه حزب توده راه زندگی شناخت، کتاب خواند، به تماشای تئاتر رفت، شعر سرود و به نقد جهان نشست. فردا، هفت مهر، ۷۰ سال از تاسیس حزب توده می‌گذرد.