دنیای استاندارد

less than 1 minute read

Published:

زیبایی استاندارد. موفقیت استاندارد. دانش استاندارد. هنر استاندارد. معنویت استاندارد. حرف‌های استاندارد. نوع‌دوستی استاندارد. سیاست استاندارد. زندگی استاندارد. دنیای استاندارد.

استانداردی که سایه انداخته‌ست بر ذهن و زندگی آدمی. آدم معاصر. آدمی که هر حسی داشته باشد، هر حرکتی بخواهد بکند، هر تصمیمی بخواهد بگیرد، الگویی از پیش تعریف شده روبرویش قرار داده شده است و تعریف می‌کند برایش راهی را که باید پیش بگیرد. آن راه استاندارد را. راهی که اگر نتوان گفت حرکت خلاف آن ممکن نیست، اما بس دشوار است. راه استانداردی که گاه آدمی آگاه از دنبال کردن آن نیست. الگویی که شاید بی‌آنکه آدم بداند برایش ترسیم شده است. به او تحمیل شده است. الگویی که از همان آغاز زندگی به اشکال مختلف برایش ساخته شده است. از آن زمان که کودکی بود خردسال.

آن زیبایی فشن‌گونه. آن موفقیت مدرک‌گونه. آن دانش مقاله‌گونه. آن هنر فرش‌قرمزگونه. آن معنویت مذهب‌گونه. آن حرف‌های بالاترین‌گونه. آن نوع‌دوستی صدقه‌گونه. آن سیاست اپوزیسیون‌گونه. آن زندگی کسالت‌بار. آن دنیای استاندارد.