روزی روزگاری

less than 1 minute read

Published:

روزی جایی نشسته بودم و داشتم کتابی در مورد مردم می‌خوندم. زندگی مردم، مشکل مردم، اصلا خود مردم. سخت مشغول خوندن بودم و متوجه دوروبرم نبودم. لحظه‌ای به خودم اومدم و با خودم فکر کردم که چرا من دارم تو کتاب دنبال مردم می‌گردم. سرم رو از کتاب بلند کردم و نگاهی به اطراف انداختم. درسته، مردم اونجا بودن ...