قانون؟

less than 1 minute read

Published:

تلفنی که باهاش حرف زدم، گفتم که با وکیلش صحبت کردم، اما وکیلش گفته که از نظر «قانونی» اجازه نداره با من حرف بزنه. دوست هم‌زبان من که هنوز ۱۸ سالش نشده و چند روزه جواب منفی اقامتش در سوئد رو گرفته، با پوزخند بهم گفت که برای اینها فقط حفظ «قانون» مهمه، قانون بی‌روح و خالی از انسانیت. قانونی که نمی‌داند که آیا او در شب سرد پاییزی جایی برای خواب یا غذایی برای خوردن دارد یا نه. قانونی که از حداقل انسانیت تهی‌ست‌. قانونی که هر چه بیشتر، درحاشیه‌ماندگان رو پس می‌زنه تا چهره «نایس» شهر خدشه‌داره نشه. اگر در این میانه، شورشی برای شکستن قانون رخ دهد، آیا جرمی اتفاق افتاده است؟ جواب ساده‌ست. و این دوست من تنها یک نفر از صدها نمونه مشابه‌ست.