زندگی

less than 1 minute read

Published:

یکی از مشخصات شهر آکسفورد، در میانه بودن گورستان‌های قدیمی‌اش در بافت مرکزی شهر است. ترکیبی که باعث می‌شود هر روز برای آمدن به دانشگاه از کنار گورها گذر کنم. گورهایی که هر لحظه به من یادآوری می‌کنند که مرگ به همین نزدیکی‌ست. که مرگ بخشی از زندگی‌ست. که «نیستی» پایان زندگی‌ست. گورهایی که هر دم در گوشم زمزمه می‌کنند که تا فرصت هست باید زندگی کرد. تا فرصت هست باید زندگی را تعریف کرد.