مهربانی

less than 1 minute read

Published:

مهربان بودن ساده‌ست. در خیابان پشت فرمان بودم که ماشین جلویم روی ترمز زد. فرد کنار راننده، پیاده شد. پیرزنی که چرخ‌دستی دستش بود و نمی‌توانست از خیابان عبور کند را به آن طرف رساند. به ماشین برگشت و به راهش ادامه داد. به همین سادگی.