آقاجون

less than 1 minute read

Published:

در هر جا و مقامی که هستی «شریف» باش، «انسان» باش. این آخرین جمله آقاجون بود که پیش از رفتنش، تلفنی بهم گفت ...