ورکشاپ

less than 1 minute read

Published:

ورکشاپی در رابطه با phd supervision شرکت کردم. موضوع جلسه‌ای برابری جنسیتی/قومیتی/فرهنگی بود. استاد درس در مورد «چرایی» لزوم ساختن گروه چند فرهنگی/جنسیتی/قومیتی سوال پرسید. به نظرم طرح این سوال از پایه غلط بود. چرا که اگر «باور» به «برابری» باشه، دنبال «چرایی» برابری نمی‌گردیم.