دیتا

less than 1 minute read

Published:

مدتی با داده‌های پزشکی کار می‌کردم. در دیتاستی که داشتم ستونی با مقدار صفر و یک بود که نشون می‌داد آیا فرد زنده‌ست یا فوت کرده. برای کدی که می‌نوشتم مقادیر اون ستون صرفا یک عدد بود، اما اون عدد برای خیلی‌ها عزیزان‌شون بودند که دیگه نبودند.