کار گروهی

less than 1 minute read

Published:

در درس‌هام از بچه‌ها می‌خوام توی گروه‌های دونفره کار کنن. امروز، برای تحویل پروژه، از یکی از گروه‌ها، فقط یک نفر اومده بود و گفت که هم‌گروهیش هیچ کمکی نکرده. کار رو خوب انجام داده بود. بهش گفتم با اینکه کارت خوب بود، اما معرفی هم‌گروهیت به این شکل بدترین کار بود. سکوت کرد.