جمعه سیاه

less than 1 minute read

Published:

امروز، در اروپا و آمریکا، روز «جمعه سیاه» است. جمعه سیاه خرید. آخرین جمعه نوامبر هر سال میلادی. روز فردای جشن شکرگزاری. روز تشویق به خرید بیشتر. روز حراج بیشتر. روز فروش بیشتر. روز مصرف بیشتر. مصرف بیشتر که بقای سرمایه‌داری‌ به آن است. گاه آدم در عجب می‌ماند که بعضی کلمات چه معنی متضادی در دو بستر تاریخی-اجتماعی به خود می‌گیرند. یکی از آنها همین «جمعه سیاه». جمعه سیاه برای ما تعریف دیگری دارد. جمعه سیاه ما، آن است که فرهاد برای آن خواند. آن جمعه سیاه سیاهکل ۴۹، آن جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۵۷.